Позвоните нам +38 (067) 215-00-22, +38 (044) 295-00-22 или отправьте сообщение


Каталог » Микроскопы » Линейки микроскопов » Levenhuk Rainbow » Микроскоп Levenhuk Rainbow 50L NG Amethyst\Аметист

Óâàæàåìûé ïîêóïàòåëü,

Ê ñîæàëåíèþ, âî âðåìÿ âûïîëíåíèÿ îïåðàöèè íà ñåðâåðå ïðîèçîøëà îøèáêà.
Ìû óæå ðàáîòàåì íàä åå èñïðàâëåíèåì. Ïðèíîñèì èçâèíåíèÿ çà äîñòàâëåííûå íåóäîáñòâà.